Triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số.


2021-06-11 - Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực ngành công thương về nền tảng số; Ngày 10⁄6⁄2021, Sở Công Thương tỉnh Lai Chau ban hành văn bản số 974⁄SCT-QLCN về việc triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số.

Trong đó, tùy từng nền tảng sẽ có hỗ trợ và chính sách ưu đãi sử dụng miễn phí đối với doanh nghiệp về:

- Quản trị doanh nghiệp: Office; Bkav VALA...

- Nghiệp vụ cụ thể: MISA ASP; MOMO; VietnamWorks...

- An toàn an ninh mạng: SecurityBox; CyStack...

- SMEs theo ngành, lĩnh vực: Lotus LMS; ezCloud...

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực ngành công thương về nền tảng số, đề nghị doanh nghiệp có nhu cầu chuyển đổi số đăng ký theo mẫu phiếu đính kèm gửi về Sở Công Thương trước ngày 20/6/2021 để tổng hợp và đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông xem xét hỗ trợ.

Thông tin liên hệ: Phòng Quản lý Công nghiệp, số điện thoại: 02133.798824.

Nguồn:Phòng QLCN