Kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng “Ngày Thế giới không thuốc lá 31⁄5; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31⁄5⁄2021” của Sở Công Thương


2021-05-24 - Thực hiện Văn bản số 815⁄CV-BCĐ ngày 24⁄5⁄2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Lai Châu về việc hưởng ứng “Ngày Thế giới không thuốc lá 31⁄5; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31⁄5⁄2021”, Sở Công thương xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đến 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị thuộc Sở Công Thương để nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

2. Yêu cầu

Triển khai, thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2021” một cách thiết thực hiệu quả, gắn với việc thưc thi nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và chỉ đạo thực thi nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức về tác hại của thuốc lá cũng như trách nhiệm trong việc tham gia thực thi các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá như:

- Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá; quy định về cấm hút thuốc tại nơi công cộng theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/09/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế; Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/20013 của Chính Phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

- Thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/9/2014, của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá nhập lậu; Chỉ thị số  04/CT-BCT, ngày 23/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá nhập lậu và Văn bản của Ban Chỉ đạo 389/ĐP về việc tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển tàng trữ thuốc lá nhập lậu trên địa bàn tỉnh.

- Các văn bản pháp luật về phòng chống tác hại thuốc lá và các tài liệu khác có thể tham khảo tại Website:www.vinacosh.gov.vn.

- Kế hoạch số 52/KH-BCĐ ngày 06/4/2021 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại của thuốc lá

2. Hưởng ứng “Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2020”

- Tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng “Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2020”; tiếp tục triển khai có hiệu quả các biện pháp xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc tại cơ quan, đơn vị.

- Bố trí biển “Cấm hút thuốc lá” tại các vị trí dễ quan sát của lối ra vào như trong phòng làm việc, ngoài hành lang, không để gạt tàn thuốc lá tại nơi làm việc, khu vực có quy định cấm hút thuốc lá.

3. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về kinh doanh sản phẩm thuốc lá

 - Thanh tra Sở phối hợp với các bộ phận chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Sở và thanh tra, kiểm tra kinh doanh sản phẩm thuốc lá đối với các thương nhân và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về khuyến mại, tiếp thị sản phẩm thuốc lá, không in cảnh báo sức khỏe, không dán tem theo quy định, buôn lậu thuốc lá, kinh doanh thuốc lá giả, thuốc lá kém chất lượng lưu thông trên thị trường.

- Phòng Quản lý thương mại chủ trì phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thành phố tham mưu rà soát số lượng thương nhân kinh doanh bán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh; thực hiện phân cấp về việc cấp Giấy phép kinh doanh thuốc lá đảm bảo đúng quy định theo phê duyệt quy hoạch của Bộ Công Thương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở chủ động quán triệt, triển khai Kế hoạch này đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị mình quản lý tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá; thực hiện các biện pháp xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá tại cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

2. Thanh tra Sở theo dõi đôn đốc, kiểm tra, giám sát và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Phòng, chống tác hại thuốc lá của tỉnh về Sở Y tế Lai Châu (qua Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh) trước ngày 15/6/2021 để tổng hợp./.

 

Nguồn:Trần Thu