Quyết định về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch các DATĐ: Nhù Cả, Ka Lăng B vào Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu


2021-04-01 - Ngày 29⁄3⁄2021, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1019⁄QĐ-BCT về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu

 

         Chi tiết Quyết định số 1019/QĐ-BCT xem tại đây

Nguồn: