Lai Châu: Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2014 ước đạt 724,96 tỷ đồng.


2014-06-06 - Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế ước đạt 724,96 tỷ đồng, đạt 42,4% kế hoạch năm; tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 2010 ước đạt 527,6 tỷ đồng, đạt 42,6% kế hoạch năm, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, cụ thể:

Phân theo thành phần kinh tế: Kinh tế Nhà nước ước đạt 343,7 tỷ đồng, đạt 44,5% kế hoạch năm, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước; Kinh tế ngoài Nhà nước ước đạt 182,9 tỷ đồng, đạt 39,6% kế hoạch năm, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 0,83 tỷ đồng, đạt 39% kế hoạch năm, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm trước.

Phân theo ngành công nghiệp: Công nghiệp khai thác ước đạt 28,3 tỷ đồng, đạt 53,5% kế hoạch năm, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp chế biến ước đạt 115,7 tỷ đồng, đạt 33,8% kế hoạch năm, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp điện ước đạt 364,6 tỷ đồng, đạt 45,86% kế hoạch năm, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước; cung cấp nước và thu gom rác thải ước đạt 18,9 tỷ đồng, đạt 40,4% kế hoạch năm, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước.

Một số sản phẩm sản xuất chủ yếu ước đạt: Chè các loại 1.464 tấn; đá đen 102.000 viên; đá xây dựng 329.925 m3; điện phát ra 420,3 triệu kwh; gạch xây dựng 26,4 triệu viên; nước máy sản xuất 1.605.000 m3; xi măng 2.900 tấn.

Số xã được sử dụng điện lưới Quốc gia là 97/108 xã, đạt tỷ lệ 90%, tăng 02 xã so với năm 2013; số hộ được sử dụng điện lưới Quốc gia là 63.804/83.424 hộ, đạt tỷ lệ 76,5%.

Nguồn:Nguyễn Luyến