Lai Châu: Tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng và vận hành công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh


2021-04-29 - Để tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng và vận hành công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh. Sau khi xem xét Báo cáo số 548⁄BC-ĐCT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Đoàn công tác liên ngành thành lập theo Quyết định số 85⁄QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2021 và đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 559⁄TTr-SCT ngày 13 tháng 4 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh chỉ đạo như sau:

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn quản lý, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra quá trình thi công, vận hành các dự án/công trình thủy điện trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm của chủ đầu tư theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Chủ đầu tư các dự án/công trình thủy điện đang thi công và đang vận hành phát điện nghiêm túc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chuyên môn, UBND các huyện; tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan, các cam kết đối với cộng đồng dân cư về công tác hỗ trợ sinh kế, đảm bảo nước sản xuất, nước sinh hoạt... Thực hiện công tác báo cáo giám sát theo đúng quy định, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc về cơ quan chuyên môn để xem xét, kịp thời giải quyết.

3. Nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan liên quan: Ngoài các nhiệm vụ nêu ở mục 1 Văn bản này, chỉ đạo thực hiện một số nội dung cụ thể sau:

a) Sở Công Thương

- Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định về: Quy trình vận hành hồ chứa; phương án đảm bảo an toàn hồ, đập; nghiệm thu công trình hoàn thành; phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đập; lập bản đồ ngập lụt vùng hạ du các dự án thủy điện… Kịp thời nắm bắt, giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư theo thẩm quyền.

- Kiểm soát chặt chẽ công tác quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch các dự án thủy điện; rà soát kỹ, kiên quyết loại bỏ các dự án thủy điện tác động lớn, tiêu cực đến môi trường, ảnh hưởng lớn đến dân cư, chiếm dụng rừng tự nhiên, đất quy hoạch rừng đặc dụng, hiệu quả kinh tế thấp, trồng lấn, tác động tiêu cực đến các dự án hạ tầng khác trong khu vực… chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh và pháp luật trong quá trình thẩm định, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch.

- Trong quá trình thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật các hạng mục công trình phải phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, các đơn vị có liên quan để thẩm định chặt chẽ theo quy định, đảm bảo yêu cầu an toàn kỹ thuật và không ảnh hưởng đến dòng chảy, môi trường, an toàn phía hạ lưu công trình và các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt.

- Đôn đốc chủ đầu tư dự án thủy điện Nậm Cấu 2 thực hiện kiểm định chất lượng công trình xong trước ngày 30 tháng 5 năm 2021 và hoàn thành việc kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Thẩm định kỹ việc cấp chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án thủy điện, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

- Chủ động rà soát, kiểm tra tiến độ thực hiện và đôn đốc chủ đầu tư thực hiện dự án đảm bảo tiến độ được UBND tỉnh phê duyệt. Kịp thời nắm bắt, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh giải quyết vướng mắc, khó khăn cho chủ đầu tư theo các nội dung quy định trong Quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường

- Hướng dẫn, trợ giúp Nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục liên quan về đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản… Có giải pháp để theo dõi tiến độ, hỗ trợ từng dự án về thủ tục về đất đai, môi trường từ khi được phê duyệt Chủ trương đầu tư đến khi được giao đất, hoàn thành quy định về môi trường. Chủ động kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung trong Giấy phép khai thác nước mặt và cam kết của chủ đầu tư về bảo vệ môi trường.

- Chỉ đạo các chủ đầu tư thực hiện nghiêm việc lắp đặt camera và thiết bị quan trắc tự động để thực hiện việc quan trắc, giám sát trực tuyến mực nước hồ, lưu lượng xả dòng chảy tối thiểu, lưu lượng xả qua nhà máy, lưu lượng xả qua tràn, kết nối truyền dữ liệu về Cục quản lý tài nguyên nước, Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

d) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Thẩm định kỹ ảnh hưởng của các dự án thủy điện đến rừng, đất rừng, đến nước sản xuất, nước sinh hoạt của nhân dân. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục về rừng, đất rừng theo quy định của pháp luật.

Tham mưu UBND tỉnh có giải pháp để quy định trách nhiệm các chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ nộp phí dịch vụ môi trường rừng theo đúng quy định. Phối hợp với UBND các huyện chỉ đạo, kiểm tra, yêu cầu các nhà đầu tư đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt, nước sản xuất cho cộng đồng dân cư phía dưới hạ lưu.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

đ) Sở Lao động - Thương binh và xã hội

- Hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động và người lao động tại các công trình thủy điện; cấp phép cho lao động là người nước ngoài đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Chủ động kiểm tra, giám sát các phương án đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình thi công và vận hành; công tác quản lý sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, việc thực hiện các quy định pháp luật về người lao động nước ngoài làm việc tại các công trình thủy điện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

e) Sở Giao thông vận tải

- Hướng dẫn các chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục đấu nối giao thông theo quy định. Chủ động kiểm tra, giám sát việc thi công các hạng mục công trình nằm trong hành lang an toàn giao thông đường bộ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

g) Sở Xây dựng

- Hướng dẫn chủ đầu tư các dự án thủy điện thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư xây dưng công trình. Chủ động kiểm tra, giám sát việc thí nghiệm vật tư, vật liệu xây dựng, kết cấu công trình đảm bảo đúng quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

h) Công an tỉnh: Chủ động kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về môi trường, an ninh trật tự, an toàn phòng cháy, chữa cháy, an toàn trong bảo quản, vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, quản lý lao động người nước ngoài làm việc tại các dự án/công trình thủy điện.

g) UBND các huyện

- Phối hợp thẩm định, đánh giá kỹ các tác động của dự án thủy điện đến môi trường, dân cư, rừng, đất rừng, hạ tầng trong khu vực... từ bước đề xuất khảo sát, lập hồ sơ bổ sung quy hoạch.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về môi trường, đất đai, xây dựng, an toàn lao động, quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại các dự án/công trình thủy điện, công tác đảm bảo an ninh trật tự; giám sát việc thực hiện các cam kết của chủ đầu tư về hỗ trợ sinh kế, đảm bảo nước sản xuất, nước sinh hoạt… Kiểm tra, giám sát công tác vận hành hồ chứa, phương án đảm bảo an toàn hồ, đập, an toàn dân cư vùng hạ lưu sông suối,việc phối hợp vận hành chia sẻ sử dụng nguồn nước trong khu vực dự án, đặc biệt đối với nước cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của nhân dân.

- Hướng dẫn, hỗ trợ các chủ đầu tư thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Kịp thời nắm bắt, giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư theo thẩm quyền.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

4. Chủ đầu tư các dự án/công trình thủy điện: Ngoài các nhiệm vụ nêu ở mục 2 Văn bản này và các quy định của pháp luật, tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung cụ thể sau:

a) Chủ đầu tư các công trình đang vận hành phát điện

- Trong quá trình vận hành, yêu cầu các chủ đầu tư phải tuân thủ quy định về về an toàn đập, hồ chứa thủy điện (Kiểm định an toàn đập; Kê khai, đăng ký an toàn đập; Quy trình vận hành hồ chứa; Phương án bảo vệ đập, hồ chứa; Phương án cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập; Phương án ứng phó thiên tai; Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp; Quan trắc công trình đập, hồ chứa…). Thường xuyên rà soát, đề nghị điều chỉnh, bổ sung quy trình vận hành hồ chứa; phương án đảm bảo an toàn hồ, đập theo quy định của Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước và Thông tư 09/2019/TT-BCT ngày 08 tháng 7 năm 2019 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước thủy điện; kiểm định an toàn đập theo quy định.

- Đảm bảo xả dòng chảy tối thiểu theo Giấy phép khai thác và sử dụng nước mặt đã được cơ quan có thẩm quyền cấp. Hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác nước mặt; thực hiện lắp đặt camera và kết nối truyền dự liệu về Cục Quản lý tải nguyên nước và Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn thực hiện các thủ tục về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và trồng rừng thay thế; kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.

- Các chủ đầu tư công trình gồm: Nậm Be, Nậm Bon, Nậm Na 3, Nậm Ban 2, Nậm Mở 3, Nậm Thi 2, Nậm Na 2, Hua Chăng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp các khoản thuế, phí theo quy định trước ngày 10 tháng 5 năm 2021.

- Đối với dự án thủy điện Nậm Cấu 2: Phải thực hiện kiểm định chất lượng công trình xong trước ngày 30 tháng 5 năm 2021 và gửi kết quả kiểm định về Sở Công Thương để phục vụ việc kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình.

b) Chủ đầu tư các dự án đang thi công

- Thực hiện nghiêm túc các quy định của quyết định chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư và các quy định của pháp luật có liên quan như: Kiểm tra công tác nghiệm thu, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, công tác đảm bảo môi trường, công tác an toàn lao động... đẩy nhanh tiến độ thi công. Phối hợp các cơ quan quản lý nhà nước để hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đầu tư xây dựng, đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án để sớm đưa công trình vào khai thác, phát huy được hiệu quả đầu tư.

- Nghiêm túc thực hiện công tác tự giám sát đánh giá đầu tư, tình hình thực hiện dự án theo quy định và gửi báo cáo định kỳ về các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

- Gửi thông báo bằng văn bản thông tin các nhà thầu thực hiện công tác thí nghiệm về Sở Xây dựng, Sở Công Thương tỉnh Lai Châu trước ngày 10 tháng 5 năm 2021./.

Nguồn:Phòng QLNL