Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày “Thương hiệu Việt Nam 20⁄4” năm 2021.


2021-04-07 - Thực hiện Kế hoạch số 2014⁄KH-UBND ngày 13⁄9⁄2019 của UBND tỉnh Lai Châu về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày “Thương hiệu Việt Nam 20⁄4” trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Công văn số 172⁄UBND-KTN ngày 21⁄01⁄2021 về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày “Thương hiệu Việt Nam 20⁄4” năm 2021. Ngày 02⁄4⁄2021, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 499⁄KH-SCT tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày “Thương hiệu Việt Nam 20⁄4” năm 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Tôn vinh, quảng bá thương hiệu Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Tuyên truyền, quảng bá Chương trình Thương hiệu quốc gia; Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam và ngày “Thương hiệu Việt Nam 20/4” để huy động, tập trung sự quan tâm, hưởng ứng, tham gia của cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu quốc gia; tạo sự tin cậy và ưa thích của người tiêu dùng đối với hàng hóa, dịch vụ được mang biểu trưng Thương hiệu quốc gia.

 2. Yêu cầu: Tổ chức triển khai các hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, thu hút được sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Nội dung và hoạt động bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

II. THỜI GIAN TỔ CHỨC

Các hoạt động hưởng ứng ngày “Thương hiệu Việt Nam 20/4” được tổ chức và thực hiện trong tháng 4, trong đó tổ chức các hoạt động hưởng ứng tập trung trong Tuần lễ Thương hiệu quốc gia diễn ra từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 4 năm 2021.

III. NỘI DUNG

1. Công tác phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu, Cổng thông tin điện tử tỉnh để cung cấp thư chúc mừng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nhân ngày Thương hiệu Việt Nam, banner quảng bá ngày Thương hiệu Việt Nam, tài liệu, thông tin tuyên truyền về Chương trình Thương hiệu Quốc gia, quảng bá hoạt động Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia, quảng bá thương hiệu sản phẩm của doanh nghiệp đạt Thương hiệu Quốc gia, nhất là các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia năm 2020; đồng thời, tuyên truyền, quảng bá thương hiệu sản phẩm của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Treo banner tuyên truyền, hưởng ứng ngày “Thương hiệu Việt Nam 20/4”

- Địa điểm: Tại các chợ, siêu thị, trung tâm mua sắm, một số tuyến đường tại thành phố Lai Châu và trung tâm các huyện trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian: Ngày 19/4/2021 đến ngày 25/4/2021.

3. Tổ chức mít tinh, xuống đường diễu hành hưởng ứng ngày “Thương hiệu Việt Nam 20/4”

- Thành phần tham dự gồm: Lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện Lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND thành phố; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân tỉnh và các tổ chức xã hội có liên quan; đại diện một số doanh nghiệp và người tiêu dùng; 300 đoàn viên, thanh niên; phóng viên các cơ quan thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh.

- Nội dung:

+ Khai mạc;

+ Đọc thư chúc mừng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nhân ngày Thương hiệu Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Công Thương;

+ Phát động hưởng ứng ngày “Thương hiệu Việt Nam 20/4”;

+ Lãnh đạo tỉnh phát biểu chỉ đạo (nếu có);

+ Tổ chức xuống đường diễu hành hưởng ứng;

- Thời gian: Dự kiến 8h00 phút ngày 20/4/2021 (thứ Ba).

- Địa điểm: Tại trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Lai Châu.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Công an tỉnh, Tỉnh đoàn Lai Châu, UBND thành phố, Báo Lai Châu, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh.  

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Tổng kinh phí thực hiện: 63.000.000 đồng (Sáu mươi ba triệu đồng chẵn)

- Nguồn kinh phí: Từ nguồn ngân sách tỉnh cấp trong dự toán của Sở Công Thương năm 2021 và nguồn hỗ trợ hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Phối hợp chỉ đạo phòng chuyên môn, phòng Văn hóa và Thông tin thành các huyện, thành phố phối hợp với phòng Quản lý thương mại thực hiện công tác tuyên truyền.

2. Đề nghị Công an tỉnh: Phối hợp đảm bảo công tác an ninh trật tự; bố trí lực lượng, phương tiện đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình diễu hành hưởng ứng ngày “Thương hiệu Việt Nam”.

3. Đề nghị Tỉnh đoàn: Phối hợp huy động 300 đoàn viên thanh niên tham dự Lễ mít tinh, trong đó 80 đoàn viên thanh niên (trang bị xe máy) tham gia diễu hành hưởng ứng ngày “Thương hiệu Việt Nam 20/4”.

4. Đề nghị UBND các huyện, thành phố

Chỉ đạo phòng Kinh tế, phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương khảo sát địa điểm, thực hiện treo banner tuyên truyền trên địa bàn quản lý.

5. Đề nghị Báo Lai Châu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh

Phối hợp với Sở Công Thương tuyên truyền, đăng thư chúc mừng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nhân ngày Thương hiệu Việt Nam, banner quảng bá ngày Thương hiệu Việt Nam, tài liệu, thông tin tuyên truyền về Chương trình Thương hiệu Quốc gia, quảng bá hoạt động Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia, quảng bá thương hiệu sản phẩm của doanh nghiệp đạt Thương hiệu Quốc gia, nhất là các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia năm 2020; đồng thời, tuyên truyền, quảng bá thương hiệu sản phẩm của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cử phóng viên đưa tin, bài, ảnh tuyên truyền về các sự kiện hưởng ứng ngày “Thương hiệu Việt Nam”.

Nguồn:Phòng QLTM