XNK

Thông báo về việc triển khai cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng qua cơ chế Một cửa quốc gia


2021-03-22 - Ngày 15⁄3⁄2021, Cục Hóa chất - Bộ Công Thương ban hành Thông báo số 06⁄TB-HC về việc triển khai cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng qua cơ chế Một cửa quốc gia

 

           Chi tiết Thông báo số 06/TB-HC của Cục Hóa chất xem tại đây

Nguồn:Phòng QLTM