Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ⁄ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối


2021-03-26 - Ngày 19⁄02⁄2021, Đảng ủy Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 52-KH⁄ĐU về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ⁄ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối.

 

              Chi tiết Kế hoạch số 52-KH/ĐU ngày 19/02/2021 của Đảng ủy Sở Công Thương xem tại đây.

Nguồn:Trần Thu