Sở Công Thương Lai Châu chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021


2021-03-05 - Để hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 và Sự kiện Tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất diễn ra vào 20h30 đến 21h30 thứ bảy, ngày 27⁄03⁄2021. Ngày 01⁄3⁄2021, Sở Công Thương ban hành văn bản số 290⁄SCTQLNL đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; Công ty Xăng dầu Lai Châu triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở:

- Phổ biến các văn bản chỉ đạo của Bộ Công Thương và UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 đến toàn bộ công chức, viên chức thuộc đơn vị mình nhằm nâng cao nhận thức của công chức, viên chức về Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021.

- Các công chức, viên chức thuộc các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở  tích cực tham gia Sự kiện Tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất diễn ra vào 20h30 đến 21h30 thứ bảy, ngày 27/03/2021 bằng hình thức tắt các thiết bị không cần thiết tại gia đình trong thời gian diễn ra Sự kiện.

2. Công ty TNHH MTV Xăng dầu Lai Châu:

- Phổ biến các văn bản chỉ đạo của Bộ Công Thương, UBND tỉnh và Sở Công Thương về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 đến toàn bộ viên chức, người lao động của đơn vị mình nhằm nâng cao nhận thức của viên chức, người lao động về Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021.

- Thực hiện tắt các thiết bị chiếu sáng, đèn trang trí khu văn phòng công ty và thiết bị quảng cáo tại các cây xăng vào thời gian diễn ra Sự kiện Tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất vào 20h30 đến 21h30 thứ bảy, ngày 27/03/2021.

Nguồn:Phòng QLNL