Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu, lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.


2020-12-25 - Thực hiện Kế hoạch số 08-KH⁄TU ngày 25⁄11⁄2020 của của Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Lai Châu về việc tổ chức học tập các học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu, lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 25⁄12⁄2020, Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu, lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở.

Tại Hội nghị, các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động được nghe đồng chí Lê Xuân Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy Sở, Báo cáo viên cấp Đảng bộ Khối phổ biến, quán triệt các nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu, lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 như: Tình hình phát triển kinh tế của tỉnh 5 năm 2015 - 2020; mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2020 - 2025; chủ đề Đại hội; những điểm mới, quan điểm chỉ đạo và chương trình trọng điểm; nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cũng tại Hội nghị, các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cũng được học tập, quán triệt nội dung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; tham gia thảo luận Kế hoạch của Đảng bộ Sở Công Thương về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu, lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và được hướng dẫn viết bài thu hoạch cá nhân thể hiện kết quả của việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết.

Sau khi được học tập Nghị quyết, các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đã nắm vững được các nội dung cơ bản của Nghị quyết; tạo sự đồng thuận, thống nhất về tư tưởng và hành động, quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Nguồn:Trần Thu