Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng và cấp giấy chứng nhận sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lai Châu năm 2020


2020-08-01 - Ngày 20⁄7⁄2020, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 921⁄QĐUBND về việc phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng và cấp giấy chứng nhận sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lai Châu năm 2020

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) tỉnh Lai Châu năm 2020, với các nội dung như sau:

1. Xếp hạng 23 sản phẩm của 10 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất đã được Hội đồng đánh giá, phân hạng chấm đạt từ 50 điểm trở lên, bao gồm:

- Sản phẩm đạt hạng 4 sao: 09 sản phẩm

- Sản phẩm đạt hạng 3 sao: 14 sản phẩm.

2. Các sản phẩm đạt hạng sao được UBND tỉnh Lai Châu cấp Giấy chứng nhận, được sử dụng nhãn hiệu OCOP và thứ hạng sao đạt được in trên bao bì sản phẩm, được khen thưởng theo quy định.

3. Kết quả xếp hạng có giá trị 03 (ba) năm kể từ ngày 20/7/2020.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Tham mưu tổ chức công bố, trao Giấy chứng nhận sản phẩm được xếp hạng; phối hợp với Sở Công Thương hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, các chủ thể thực hiện việc sử dụng và in nhãn hiệu OCOP, thứ hạng sao lên sao lên bao bì sản phẩm được công nhận theo quy định; kiểm tra định kỳ, đột xuất các sản phẩm và đề xuất các biện pháp xử lý khi có vi phạm xảy ra.

- Phối hợp với Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, hỗ trợ UBND các huyện, thành phố và các chủ thể có sản phẩm OCOP tham gia xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu thị trường để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.

- Tiếp tục hỗ trợ các chủ thể chuẩn hóa các sản phẩm OCOP đã được công nhận để nâng cấp sản phẩm đạt thứ hạng cao hơn của tỉnh và của Quốc gia.

Các chủ thể có sản phẩm được công nhận có trách nhiệm hoàn thiện sản phẩm đảm bảo chất lượng theo quy định của Chương trình OCOP.

Chi tiết Quyết định xem tại đây.

Nguồn:Phòng Quản lý thương mại - Sở Công Thương