Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 5 ước đạt 104,9 tỷ đồng


2014-05-27 - Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước đạt 104,9 tỷ đồng, tăng 2% so với tháng 4⁄2014, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2013.

Phân theo thành phần kinh tế: Công nghiệp Quốc doanh ước đạt 53,1 tỷ đồng, giảm 21,8% so với tháng 4/2014,  tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2013; Công nghiệp ngoài quốc doanh ước đạt 51,6 tỷ đồng, tăng 48,64% so với tháng 4/ 2014, tăng 61,2% so với cùng kỳ năm 2013; Công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 0,178 tỷ đồng, tăng  16,34% so với tháng 4/2014, giảm 18,3% so với cùng kỳ năm 2013.

Phân theo ngành kinh tế: Công nghiệp khai thác mỏ ước đạt 2,1 tỷ đồng, tăng 10,15% so với tháng 4/2014, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2013; Công nghiệp chế biến ước đạt 33,48 tỷ đồng, tăng 71,43% so với tháng 4/2014 tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2013; Công nghiệp sản xuất điện ước đạt 68,1 tỷ đồng, giảm 15,12% so với tháng 4/2014, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm 2013; Công nghiệp cung cấp nước, thu gom rác thải ước đạt 1,16 tỷ đồng, tăng 7,41% so với tháng 4/2014, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2013.

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu ước đạt: Chè các loại ước đạt 448 tấn tăng gấp hơn 2 lần so với tháng 4/2014 do sản phẩm chè đang vào vụ thu hoạch; sản lượng điện phát ra ước đạt 73 triệu Kwh giảm 25% so với tháng 4/2014 do thủy điện Bản Chát đang trong quá trình bảo dưỡng; đá đen ước đạt 22 nghìn viên; đá xây dựng ước đạt 64.079 m3; gạch xây dựng ước đạt 4.600 nghìn viên; nước máy sản xuất ước đạt 280 nghìn m3; xi măng ước đạt 896 tấn.

Số xã có điện trên địa bàn tỉnh là 100/108 xã, trong đó số xã có điện lưới Quốc gia 97/108 xã, đạt tỷ lệ 90%; số hộ được sử dụng điện là 72.393/83.424 hộ, trong đó số hộ được sử dụng điện lưới Quốc gia là 63.240/83.424 hộ, đạt tỷ lệ 75,8%.

Nguồn:Nguyễn Luyến