Triển khai thực hiện Nghị định số 99⁄2020⁄NĐ-CP của Chính phủ


2020-10-07 - Ngày 26 tháng 8 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 99⁄2020⁄NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí; Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 11 tháng 10 năm 2020.

Để hoạt động kinh doanh xăng dầu và khí trên địa bàn tỉnh tuân thủ đúng quy định của pháp luật; ngày 07/10/2020, Sở Công Thương ban hành Văn bản số 1707/SCT-QLCN đề nghị Phòng Kinh tế thành phố; Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện; các cơ sở kinh doanh xăng dầu, khí trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

1. Phòng Kinh tế thành phố, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 99/2020/NĐ-CP đến các cơ sở kinh doanh xăng dầu, khí trên địa bàn quản lý (Nội dung Nghị định số 99/2020/NĐ-CP được đăng tải trên trang điện tử của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu theo địa chỉ: http://sct.laichau.gov.vn, mục Văn bản phổ biến giáo dục pháp luật). Căn cứ thời điểm có hiệu lực thi hành của Nghị định số 99/2020/NĐ-CP, chủ động tổ chức các hoạt động kiểm tra công tác thi hành pháp luật về kinh doanh xăng dầu, khí đảm bảo đúng thẩm quyền theo quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Công Thương để được hướng dẫn, giải quyết.

2. Các cơ sở kinh doanh xăng dầu, khí trên địa bàn tỉnh: Nghiên cứu các quy định tại Nghị định số 99/2020/NĐ-CP và thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu, khí.

 

Nguồn:Phòng QLTM