Thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài (Công ty TNHH Kinh tế Mậu dịch Vinh Liên Kim Bình)


2020-09-30 - Ngày 30⁄9⁄2020, Sở Công Thương ban hành Thông báo số 01⁄TB-SCT về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài.

 

                 Chi tiết Thông báo xem tại đây

Nguồn:Phòng QLTM