Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


2020-09-25 - Thực hiện Kế hoạch số 01-KH⁄ĐUK, ngày 04⁄9⁄2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngày 25⁄9⁄2020, Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lê Xuân Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở Công Thương chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở được tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trọng tâm là: Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời tập trung thảo luận Kế hoạch của Đảng bộ Sở Công Thương về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thông qua Hội nghị, giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nâng cao nhận thức và nắm vững được kết quả, những nhận định, đánh giá, kinh nghiệm, phương hướng, mục tiêu và các giải pháp chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, từ đó vận dụng một cách sáng tạo vào quá trình công tác, học tập góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị năm 2020 và những năm tiếp theo.

 

Nguồn:Trần Thu