Xin ý kiến tham gia dự thảo lần 2 Quyết định và Quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Lai Châu


2020-09-14 - Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22⁄6⁄2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công;

Căn cứ Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công;

Căn cứ Thông tư số 20/2017/TT-BCT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công;

Căn cứ Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công.

Ngày 26/6/2020, Sở Công Thương đã ban hành Văn bản số 1023/SCT-QLCN gửi Quý cơ quan để tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Lai Châu thay thế Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 27/11/2015 của UBND tỉnh Lai Châu và đã nhận được nhiều ý kiến tham gia có chất lượng của quý cơ quan, đơn vị. Sau khi nghiên cứu tiếp thu các ý kiến tham gia, Sở Công Thương đã chỉnh sửa, bổ sung các dự thảo Tờ trình, Quyết định và Quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Lai Châu thay thế Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 27/11/2015 của UBND tỉnh Lai Châu.

Để hoàn thiện dự thảo Quyết định trình UBND tỉnh phê duyệt, Sở Công Thương đề nghị quý cơ quan tham gia ý kiến đối với dự thảo lần 2 Quyết định ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Lai Châu thay thế Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 27/11/2015 của UBND tỉnh Lai Châu.

Ý kiến tham gia của quý cơ quan, đơn vị gửi về Sở Công Thương trước ngày 18/9/2020 theo địa chỉ: Tầng 6 - Nhà E - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu, thư điện tử pqlcn.soct@laichau.gov.vn.

Sở Công Thương mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của quý cơ quan, đơn vị./.

Tải về:

         - Dự thảo Tờ trình.

         - Dự thảo Quyết định.

         - Dự thảo Quy chế.

        - Bản tổng hợp Giải trình, tiếp thu ý kiến tham của các đơn vị kèm theo.

 

 

Nguồn:Phòng QLCN