Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan và oanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025


2020-08-10 - Ngày 31⁄7⁄2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 thông qua Nghị quyết số 01-NQ⁄ĐH Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan và oanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

             Chi tiết Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan và oanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 xem tại đây

Nguồn:Trần Thu