Hỗ trợ kết nối, xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP thông qua hệ thống trung tâm⁄điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại các tỉnh, thành


2020-08-14 - Ngày 14⁄8⁄2020, Sở Công Thương Đồng Nai ban hành Công văn số 3670⁄SCT-TM về việc hỗ trợ kết nối, xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP thông qua hệ thống trung tâm⁄điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại các tỉnh, thành.

       

Chi tiết văn bản số Công văn số 3670/SCT-TM  xem tại đây

Danh sách các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Đồng Nai xem tại đây.    

Nguồn:Trần Thu