Xin ý kiến tham gia vào dự thảo Quyết định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Lai Châu


2020-08-07 - Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22⁄6⁄2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

Căn cứ Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương;

Để kịp thời tham mưu UBND tỉnh Quyết định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Lai Châu đảm bảo phù hợp với Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương và tình hình thực tiễn tại địa phương, Sở Công Thương đã xây dựng dự thảo Tờ trình, Quyết định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Sở Công Thương đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Ý kiến tham gia của Quý cơ quan, đơn vị gửi về Sở Công Thương trước ngày 22/8/2020 để tổng hợp, hoàn thiện trình UBND tỉnh xem xét, ban hành theo quy định.

Sở Công Thương rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị./.

          -  Dự thảo Tờ trình tải về tại đây.

          - Dự thảo Quyết định tải về tại đây.

 

Nguồn:Trần Thu