XNK

Cơ chế quản lý hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với một số mặt hàng nông, thủy sản theo Hiệp định EVFTA


2020-07-23 - Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) đã được Nghị viện Châu Âu và Quốc hội Việt Nam phê chuẩn, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01⁄8⁄2020. Để hỗ trợ các doanh nghiệp nắm bắt và tận dụng hiệu quả các cơ hội mang lại từ Hiệp định EVFTA, Bộ Công Thương đã đăng tải các thông tin về cơ chế quản lý hạn ngạch thuế quan nhập khẩu của EU đối với một số mặt hàng nông, thủy sản theo Hiệp định EVFTA cũng như các thông tin khác trên các trang thông tin điện tử:

 1. Quy định của EU về quản lý và phân bổ hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng gạo trong khuôn khổ Hiệp định EVFTA:

http://evfta.moit.gov.vn/default.aspx?page=news&do=detail&id=033ca8 b3-c407-46da-85e8-0e099a73c022.

2. Quy định của EU về quản lý và phân bổ hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng nông sản (trừ mặt hàng gạo) trong Hiệp định EVFTA:  

http: //evfta.moit.gov.vn/default.aspx?page=news&do=detail&id=302702 ae-3e75-452f-9db8-17d003197652.

3. Các quy định và thông tin liên quan khác trong Hiệp định EVFTA: http://evfta.moit.gov.vn/

Sở Công Thương thông báo để các cơ quan, đơn vị được biết và phối hợp thông tin rộng rãi đến các doanh nghiệp triển khai thực hiện./. 

 

Nguồn:Phòng QLTM