Giá trị sản xuất công nghiệp quý 1 ước đạt 214.092 triệu đồng


2014-03-27 - Quý I năm 2014 giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá 2010) ước đạt đạt 214.092 triệu đồng, đạt 17,3% so với kế hoạch, tăng 61,5% so với cùng kỳ năm 2013.

Phân theo thành phần: Công nghiệp Quốc doanh ước đạt 156.238 triệu đồng, tăng 2 lần so với cùng kỳ năm 2013; Công nghiệp ngoài quốc doanh ước đạt 57.544 triệu đồng, tăng 9,14% so với cùng kỳ năm 2013; Công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ngoài ước đạt 310 triệu đồng, giảm 22,5% so với cùng kỳ năm 2013.

Phân theo ngành kinh tế: Công nghiệp khai thác mỏ ước đạt 13.372 triệu đồng, tăng 2,85% so với cùng kỳ năm 2013; Công nghiệp chế biến ước đạt 34.804 triệu đồng, tăng 3,41% so với cùng kỳ năm 2013; Công nghiệp sản xuất điện ước đạt 160.329 triệu đồng, tăng 2 lần so với cùng kỳ năm 2013; Công nghiệp cung cấp nước, thu gom rác thải ước đạt 5.586 triệu đồng, tăng 8,78% so với cùng kỳ năm 2013.

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu ước đạt như: Chè các loại 150 tấn, giảm 3,85% so với cùng kỳ năm 2013; đá đen 45 nghìn viên, giảm 22,41% so với cùng kỳ năm 2013; đá xây dựng 138.496 m3, tăng 3,66% so với cùng kỳ năm 2013; điện phát ra 160.700 nghìn kwh, tăng 2,06 lần so với cùng kỳ năm 2013; gạch xây dựng 13.010 nghìn viên, tăng 2,85% so với cùng kỳ năm 2013; nước máy sản xuất 777.000 m3 , tăng 1,83% so với cùng kỳ năm 2013; xi măng 1.100 tấn, giảm 22,32% so với cùng kỳ năm 2013.

Nguồn:Nguyễn Luyến