XNK

Triển khai Thông tư 11⁄2020⁄TT-BCT ngày 15⁄6⁄2020 của Bộ Công Thương Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu.


2020-07-07 - Ngày 16⁄6⁄2020, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 11⁄2020⁄TT-BCT Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01⁄8⁄2020.

Ngày 16/6/2020, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 11/2020/TT-BCT Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2020.

Để kịp thời thông tin đến các doanh nghiệp về quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu. Ngày 06/7/2020, Sở Công Thương ban hành văn bản số 1066/SCT-QLTM  đề nghị quý cơ quan, đơn vị phối hợp tuyên truyền, phổ biến nội dung Thông tư số 11/2020/TT-BCT đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nắm được để xuất khẩu hàng hóa vào thị trường EU, có thể tận dụng ưu đãi thuế quan ngay khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực.

Chi tiết Thông tư số 11/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương xem tại đây.

 

Nguồn:Phòng QLTM