Tham gia ý kiến dự thảo Quyết định và Quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Lai Châu


2020-06-29 - Để kịp thời tham mưu UBND tỉnh Quyết định ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Lai Châu thay thế Quyết định số 30⁄2015⁄QĐ-UBND ngày 27⁄11⁄2015 của UBND tỉnh Lai Châu đảm bảo phù hợp với Thông tư số 20⁄2017⁄TT-BCT ngày 29⁄9⁄2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46⁄2012⁄TT-BCT ngày 28⁄12⁄2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45⁄2012⁄NĐ-CP ngày 21⁄5⁄2012 của Chính phủ về khuyến công; Thông tư số 28⁄2018⁄TT-BTC ngày 28⁄3⁄2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công và tình hình thực tiễn tại địa phương, Sở Công Thương đã xây dựng dự thảo Tờ trình, Quyết định và Quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Lai Châu.

     Ngày 26/6/2019, Sở Công Thương ban hành văn bản số 1023/SCT-QLCN, đề nghị quý cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến đối với dự thảo Quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Lai Châu.

     Ý kiến tham gia của quý cơ quan, đơn vị gửi về Sở Công Thương trước ngày 11/7/2020 để tổng hợp, hoàn thiện trình UBND tỉnh xem xét, ban hành theo quy định.

     Sở Công Thương rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của quý cơ quan, đơn vị./.

     Tải về: - Dự thảo Tờ trình phê duyệt Quyết định xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Lai Châu.            

                 - Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Lai Châu.

                 - Dự thảo Quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Lai Châu.

 

 

Nguồn:Phòng Quản lý Công nghiệp