Triển khai thực hiện phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại chợ, siêu thị, nhà hàng.


2020-06-09 - Căn cứ Công văn số 1090⁄UBND-VX ngày 01 tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh, Công văn số 184⁄CV-BCĐ ngày 02 thán 6 năm 2020 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 về việc triển khai thực hiện phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

Nhằm chủ động ứng phó và ngăn chặn kịp thời sự xâm nhập của dịch bệnh trong cộng đồng; thực hiện hiệu quả mục tiêu kép: Vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ; ngày 09/6/2020, Sở Công Thương ban hành văn bản số 869/SCT-QLTM đề nghị Quý cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai một số nội dung sau:

1. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin báo chí và hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh phổ biến, tuyên truyền các biện pháp phòng chống lây nhiễm dịch Covid-19 tại các siêu thị, chợ, nhà hàng theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28 tháng 5 năm 2020.

2. UBND các huyện, thành phố: Chỉ đạo các phòng chuyên môn tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng chống lây nhiễm dịch Covid-19 tại các siêu thị, chợ, nhà hàng tại địa phương theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28 tháng 5 năm 2020.

3. Các đơn vị quản lý, kinh doanh, khai thác chợ, siêu thị, nhà hàng: Triển khai các biện pháp phòng, chống lây nhiễm dịch Covid-19 tại đơn vị và tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28 tháng 5 năm 2020; kịp thời khắc phục những nội dung chưa đạt yêu cầu để đảm bảo không lây lan dịch bệnh, an toàn cho người lao động, người làm việc, khách hàng.

Chi tiết Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28/5/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 xem tại đây.

 

Nguồn:Phòng QLTM