Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết, thông báo kết luận, quy định, hướng dẫn, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; Ban Tổ chức Trung ương, UBKT Trung ương và Tỉnh ủy Lai Châu.


2020-06-09 - Thực hiện Hướng dẫn số 01-HD⁄ĐUK ngày 20⁄4⁄2020 của Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc tổ chức học tập các Nghị quyết, thông báo kết luận, quy định, hướng dẫn, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; Ban Tổ chức Trung ương, UBKT Trung ương và Tỉnh ủy Lai Châu. Ngày 08⁄6⁄2020, Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết, thông báo kết luận, quy định, hướng dẫn, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; Ban Tổ chức, UBKT Trung ương và Tỉnh ủy Lai Châu tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở.

Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở được nghe đồng chí Lê Xuân Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở Công Thương phổ biến, quán triệt các nghị quyết, kết luận, quy định, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương như: Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị “về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận số 70-KL/TW, ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Thông báo kết luận số 172-TB/TW, ngày 21/3/2020 của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch Covid-19; Quy định số 214-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; Huớng dẫn số 28-HD/BTCTW, ngày 28/02/2020 của Ban Tổ chức Trung ương về việc thực hiện sắp xếp tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; Chỉ thị số 41 -CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng; Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Công văn số 1283-CV/TU, ngày 27/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh…

Thông qua Hội nghị, giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nắm vững được các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, tầm nhìn, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp của các nghị quyết, kết luận, quy định, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, UBKT Trung ương và Tỉnh ủy Lai Châu; từ đó, vận dụng một cách sáng tạo vào quá trình công tác, học tập.

 

Nguồn:Trần Thu