Lai Châu: Tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp.


2020-06-08 - Trước diễn biến cực đoan khó lường của thời tiết, để đảm bảo an toàn về người và tài sản trong các hoạt động liên quan đến vật liệu nổ công nghiệp, ngày 05⁄6⁄2020, Sở Công Thương tỉnh Lai Châu ban hành văn bản số 858⁄SCT-QLCN yêu cầu các đơn vị hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

1. Rà soát, bổ sung các nội quy, quy trình, quy định về kỹ thuật an toàn trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, khai thác khoáng sản; các quy định về an toàn, phòng chống cháy, nổ trong quản lý, bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

2. Tăng cường tự kiểm tra, rà soát các vị trí xung yếu của hàng rào khu vực kho, hệ thống khóa, cửa kho, hệ thống chiếu sáng khu vực kho… có biện pháp gia cố kịp thời chống xâm nhập trái phép; vị trí có nguy cơ cao về sự cố, tai nạn cháy, nổ. Dọn dẹp, vệ sinh trong kho, khu vực xung quanh kho (bán kính 5m tính từ nhà kho) đảm bảo không có các vật dụng dễ cháy gây nguy hiểm đến kho chứa vật liệu nổ công nghiệp.

3. Có kế hoạch cải tạo lại kho vật liệu nổ công nghiệp đáp ứng các điều kiện quy định tại Phụ lục 10, QCVN 01:2019/BCT ban hành kèm theo Thông tư số 32/2019/TT-BCT ngày 21/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

4. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch ứng cứu khẩn cấp theo quy định tại Phụ lục VIII Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương; biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất theo hướng dẫn tại Phụ lục 6 Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

5. Gửi báo cáo định kỳ hoạt động vật liệu nổ công nghiệp 6 tháng đầu năm 2020 về Sở Công Thương trước ngày 05/7/2020 theo mẫu 2, Phụ lục IX ban hành kèm theo Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương./.

 

Nguồn:Phòng Quản lý Công nghiệp