Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 2 ước đạt 33.082 triệu đồng


2014-02-28 - Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước đạt 33.082 triệu đồng, giảm 2,7% so với tháng 01 năm 2014, tăng 49,5% so với cùng kỳ năm 2013

Phân theo thành phần kinh tế: Công nghiệp Quốc doanh ước đạt 14.769 triệu đồng, giảm 6,5% so với tháng 01 năm 2014, tăng gần 8 lần so với cùng kỳ năm 2013; Công nghiệp ngoài quốc doanh ước đạt 18.256 triệu đồng, tăng 0,7% so với tháng 01 năm 2014, giảm 9,4% so với cùng kỳ năm 2013 ; Công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 48 triệu đồng, giảm  41,5% so với tháng 01 năm 2014, giảm 53,4% so với cùng kỳ năm 2013.

Phân theo ngành kinh tế: Công nghiệp khai thác mỏ ước đạt 5.123 triệu đồng, giảm 7,4% so với tháng 01 năm 2014, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2013; Công nghiệp chế biến ước đạt 9.235 triệu đồng, giảm 2,2% so với tháng 01 năm 2014, giảm 25% so với cùng kỳ năm 2013; Công nghiệp sản xuất điện ước đạt 17.460 triệu đồng, giảm 1,1% so với tháng 01 năm 2014, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2013; Công nghiệp cung cấp nước, thu gom rác thải ước đạt 1.264 triệu đồng, giảm 7,3% so với tháng 01 năm 2014, giảm 6,4% so với cùng kỳ năm 2013.

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu ước đạt: Đá đen 7.000 viên; đá xây dựng 42.496 m3; điện phát ra 17,5 triệu kwh; gạch xây dựng 1.856 nghìn viên; nước máy sản xuất 255.000 m3; xi măng 200 tấn.

Số xã có điện lưới Quốc gia là 95/108 xã, đạt tỷ lệ 87,9%; số hộ có điện lưới Quốc gia là 61.686/83.424 hộ, đạt tỷ lệ 74,02%.

Nguồn:Nguyễn Luyến