XNK

Thông tư quy định về lộ trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu gửi kho ngoại quan.


2020-05-20 - Ngày 14⁄5⁄2020, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 09⁄2020⁄TT-BCT Quy định về lộ trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan.

         

         Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/6/2020 và được áp dụng từ ngày 01/01/2021.

         Chi tiết Thông tư xem tại đây.

 

Nguồn:Phòng QLTM