Triển khai Quyết định số 13⁄2020⁄QĐ-TTg ngày 06⁄4⁄2020 của Thủ tướng Chính phủ.


2020-05-06 - Ngày 06⁄4⁄2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 13⁄2020⁄QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Trong đó, hệ thống điện mặt trời áp mái nhà có thời điểm vận hành phát điện và xác nhận chỉ số công tơ trong giai đoạn từ ngày 01⁄7⁄2019 đến ngày 31⁄12⁄2020 được áp dụng biểu giá mua điện là 1.943 VNĐ⁄kWh trong thời gian 20 năm kể từ ngày vận hành phát điện.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 852/UBND-KTN ngày 29/4/2020 về việc triển khai thực hiện cơ chế khuyến khích điện mặt trời, ngày 05/5/2020, Sở Công Thương ban hành văn bản số 637/SCT-QLNL đề nghị các chủ đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái nhà trên địa bàn tỉnh Lai Châu sớm hoàn thiện các thủ tục cần thiết để kịp thời triển khai xây dựng, đưa vào vận hành và xác nhận chỉ số công tơ trước ngày 01/01/2021.

Trong quá trình thực hiện Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các chủ đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái nhà báo cáo Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương.

Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ xem tại đây.

 

Nguồn:Phòng QLNL