Thông báo tham gia giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam năm 2020


2020-04-29 - Căn cứ Công văn số 29⁄CV-LHH ngày 20 tháng 4 năm 2020 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lai Châu về việc tham gia giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam năm 2020.

Sở Công thương sao gửi Quyết định số 03/QĐ-HTTS ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Ban Thường vụ Hội truyền thông số Việt Nam về việc ban hành quy chế bình chọn và trao tặng giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam và hồ sơ tham gia giải thưởng chuyển đổi số đến các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động trong ngành Công thương (Sao gửi Quyết định số 03/QĐ-HTTS và hồ sơ kèm theo).

Đề nghị các cơ sở, doanh nghiệp nghiên cứu, tham gia giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam năm 2020; gửi hồ sơ về Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh - Tầng 5, nhà số 1, đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu trước ngày 08/5/2020.

Sở Công thương thông báo đến các cơ sở, doanh nghiệp biết và tham gia.

Tải về:

- Quyết định số 03/QĐ-HTTS ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Ban Thường vụ Hội truyền thông số Việt Nam.

- Mẫu hồ sơ tham dự.

 

Nguồn:Phòng Quản lý Công nghiệp