Thông tư số 36⁄2013⁄TT-BCT Quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia


2014-01-27 - Ngày 27 tháng 12 năm 2013 Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 36⁄2013⁄TT-BCT Quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia

Theo đó, nguyên tắc lập đề án khuyến công quốc gia phải phù hợp với chủ trương, chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; phù hợp với nội dung hoạt động khuyến công tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP; phù hợp với Chương trình khuyến công quốc gia từng giai đoạn; phù hợp với Thông tư hướng dẫn và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan về hoạt động khuyến công.

Thông tư có 4 chương và 24 điều; Quy định Hồ sơ và thời gian đăng ký kế hoạch khuyến công quốc gia cấp cơ sở: Các đơn vị gửi về Sở Công thương 3 bộ hồ sơ đề án khuyến công quốc gia để thẩm định cấp cơ sở gồm: Công văn đề nghị của đơn vị thực hiện đề án; Đề án khuyến công được lập theo quy định tại điều 5 của Thông tư này. Đối với các đề án khuyến công mà đơn vị thực hiện đề án không đồng thời là đơn vị thụ hưởng phải có văn bản đề nghị hỗ trợ của đơn vị thụ hưởng;Thời gian gửi hồ sơ kế hoạch khuyến công quốc gia của các đơn vị đăng ký với Sở Công thương trước ngày 20 tháng 5 hàng năm (trường hợp khác theo hướng dẫn của Sở Công thương).

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/2/2014 và thay thế các quyết định: Quyết định số 08/2008/QĐ-BCT về việc ban hành quy chế xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý chương trình, kế hoạch về đề án khuyến công quốc gia; Quyết định số 17/2008/QĐ-BCT về việc ban hành quy định về việc biên soạn tài liệu đào tạo thực hiện bằng kinh phí khuyến công quốc gia; Quyết định số 5918/QĐ- BCT về việc ban hành quy chế tạm ứng, thanh lý hợp đồng, quyết toán kinh phí khuyến công quốc gia và chứng từ chi đối với một số hoạt động trong Chương trình khuyến công.

Nguồn:Nguyễn Luyến