Triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày “Thương hiệu Việt Nam 20⁄4” năm 2020.


2020-04-13 - Để triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 2014⁄KH-UBND ngày 13⁄9⁄2019 của UBND tỉnh Lai Châu; đồng thời, đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16⁄CT-TTg ngày 31⁄3⁄2020, Công văn số 2601⁄VPCP-KGVX ngày 3⁄4⁄2020 của Văn phòng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, ngày 09⁄4⁄2020, Sở Công Thương ban hành văn bản số 491⁄SCT-QLTM đề nghị Quý cơ quan phối hợp triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày “Thương hiệu Việt Nam 20⁄4” năm 2020 như sau:

1. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông, báo chí của tỉnh tăng cường tuyên truyền, quảng bá về Chương trình Thương hiệu Quốc gia, thương hiệu của các doanh nghiệp đạt Thương hiệu Quốc gia và hoạt động Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia; chú trọng tuyên truyền, quảng bá thương hiệu của các doanh nghiệp tại địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.

2. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh tăng thời lượng phát sóng, đưa tin bài tuyên truyền, quảng bá về Chương trình Thương hiệu Quốc gia, thương hiệu của các doanh nghiệp đạt Thương hiệu Quốc gia và quảng bá hoạt động Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá thương hiệu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

3. UBND các huyện, thành phố lựa chọn các hình thức tuyên truyền ngày “Thương hiệu Việt Nam 20/4”, quảng bá Chương trình Thương hiệu Quốc gia và hoạt động Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia cho phù hợp với tình hình thực tiễn gắn với việc đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

 

Nguồn:Phòng QLTM