Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 01 năm 2014 ước đạt 197,168 tỷ đồng


2014-01-24 - Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 01 năm 2014 (theo giá so sánh 2010) ước đạt 197,168 tỷ đồng, tăng 42,3% so với tháng 12⁄2013, tăng 6,3 lần so với cùng kỳ năm 2013

Phân theo thành phần: Công nghiệp Quốc doanh ước đạt 79,650 tỷ đồng, tăng 1,91 lần so với tháng 12/2013, tăng 28,4lần so Tvới cùng kỳ năm 2013; Công nghiệp ngoài quốc doanh ước đạt 117,415 tỷ đồng, tăng 5,7% so với tháng 12/2013 tăng 4,1 lần so với cùng kỳ năm 2013; Công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 103 triệu đồng, giảm 19,7% so với tháng 12/2013, tăng 48,8% so với cùng kỳ năm 2013.

Phân theo ngành kinh tế: Công nghiệp khai thác mỏ ước đạt 5,240 tỷ đồng, giảm 0,9% so với tháng 12/2013, tăng 26,3% so với cùng kỳ năm 2013; Công nghiệp chế biến ước đạt 107,488 tỷ đồng, tăng 5,2 % so với tháng 12/2013, tăng 4,64 lần so với cùng kỳ năm 2013; Công nghiệp sản xuất điện ước đạt 82,608 tỷ đồng tăng 2,87 lần so với tháng 12/2013, tăng 27,6 lần so với cùng kỳ năm 2013; Công nghiệp cung cấp nước, thu gom rác thải ước đạt 1,832 tỷ đồng tăng 0,1% so với tháng 12/2013, tăng 46,7% so với cùng kỳ năm 2013..

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu ước đạt: Gạch đất nung 2.644 nghìn viên nghìn viên; Điện sản xuất 82,800 triệu Kwh; Nước thương phẩm 265 nghìn m3,; xi măng 800 tấn; đá xây dựng 54.470m3; đá đen 15 nghìn viên.

Nguồn:Nguyễn Luyến