Áp dụng biện pháp phòng dịch Covid-19 trong công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.


2020-04-08 - Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 16⁄CT-TTg ngày 31⁄3⁄2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 2601⁄VPCP-KGVX ngày 03⁄4⁄2020 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị 16⁄CT-TTg và hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng người tham gia bán hàng đa cấp, ngày 07⁄4⁄2020, Sở Công Thương ban hành văn bản số 479⁄SCT-QLTM thông báo đến các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Tạm dừng tiếp nhận, xử lý hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp hoạt động trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

2. Đề nghị các doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến; không tổ chức các hoạt động hội họp, trường hợp cần thiết phải tổ chức thì thực hiện bằng hình thức trực tuyến.

 

 

Nguồn:Phòng QLTM