Phòng chống hạn hán, thiếu nước phía hạ du đập thủy điện tỉnh.


2020-03-23 - Ngày 05⁄3⁄2020, UBND tỉnh Lai Châu ban hành văn bản số 450⁄UBND-KTN về việc triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Để phòng chống hạn hán, thiếu nước phía hạ du đập các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh; ngày 19⁄3⁄2020, Sở Công Thương ban hành văn bản số 376⁄SCT-QLNL yêu cầu Chủ đầu tư các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung:

Ngày 05/3/2020, UBND tỉnh Lai Châu ban hành văn bản số 450/UBND-KTN về việc triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Để phòng chống hạn hán, thiếu nước phía hạ du đập các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh; ngày 19/3/2020, Sở Công Thương ban hành văn bản số 376/SCT-QLNL yêu cầu Chủ đầu tư các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung:

1. Thực hiện nghiêm túc việc xả dòng chảy tối thiểu phía hạ du đập theo quy định tại Giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt và Quy trình vận hành hồ chứa đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt.

2. Phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị quản lý, vận hành công trình thủy lợi phía hạ du đập thủy điện đánh giá hiện trạng và nhu cầu sử dụng nước để có phương án vận hành hồ chứa hiệu quả, không ảnh hưởng đến việc khai thác, sử dụng nước phía hạ du, đặc biệt ưu tiên cấp nước sinh hoạt và sản xuất của nhân dân khi hạn hán xảy ra./.

Nguồn:Phòng QLNL