Triển khai thực hiện QCVN 01:2019⁄BCT về vật liệu nổ công nghiệp.


2020-03-17 - Ngày 21⁄11⁄2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 32⁄2019⁄TT-BCT quy định về Quy chuẩn ký thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ (Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01⁄7⁄2020). Vì vậy, để đảm bảo hoạt động vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) trên địa bàn tỉnh Lai Châu thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật; ngày 16⁄3⁄2020, Sở Công Thương ban hành văn bản số 354⁄SCT-QLCN yêu cầu các đơn vị hoạt động VLNCN thực hiện các nội dung như sau:

1. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt nội dung các quy định tại QCVN 01:2019/BCT để triển khai thực hiện trong hoạt động VLNCN của đơn vị.

2. Về kho chứa VLNCN:

- Các đơn vị được cấp Giấy phép hoạt động VLNCN có kho chứa VLNCN chủ động rà soát, kiểm tra, sửa chữa bổ sung các hạng mục để đảm bảo đáp ứng các điều kiện quy định tại Phụ lục 10, QCVN 01:2019/BCT (thời hạn không quá 03 năm kể từ ngày Thông tư số 32/2019/TT-BCT có hiệu lực).

- Các đơn vị đầu tư xây mới kho chứa VLNCN kể từ ngày 01/7/2020: Thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Hồ sơ đầu tư xây dựng kho chứa VLNCN (bao gồm: xây dựng mới, mở rộng, cải tạo) phải được lập thẩm định và phê duyệt theo quy định tại Mục 1 Chương II Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Khoản 2, 3, 4, 5, 6 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu đưa kho chứa VLNCN vào sử dụng theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

3. Hướng dẫn các Biểu mẫu ban hành theo quy định tại QCVN 01:2019/BCT:

- Sổ thống kê nhập và xuất VLNCN theo mẫu số 01, Phụ lục 8.

- Sổ thống kê cấp phát VLNCN (áp dụng cho kho tiêu thụ) theo mẫu số 02, Phụ lục 8.

- Lệnh xuất VLNCN (sử dụng để xuất VLNCN từ kho này đến kho khác) theo mẫu số 03, Phụ lục 8.

- Phiếu lệnh nổ mìn kiêm phiếu lĩnh VLNCN theo mẫu số 04, Phụ lục 8.

- Phiếu trả VLNCN sau khi nổ mìn theo mẫu số 05, Phụ lục 8.

- Lý lịch kho VLNCN theo quy định tại Phụ lục 9.

- Bảng thống kê tình trạng chống sét ở kho VLNCN theo mẫu số 01, Phụ lục 11.

4. Ngoài các nội dung trên, Sở Công Thương đề nghị các đơn vị hoạt động vật liệu nổ công nghiệp có sử dụng máy nổ mìn điện phải thực hiện kiểm định theo chu kỳ 1 năm quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về máy nổ mìn điện (ký hiệu: QCVN 01:2015/BCT) ban hành kèm theo Thông tư số 14/2015/TT-BCT ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương; thiết bị đo điện trở của kíp nổ điện, mạng điện nổ mìn phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo chu kỳ 6 tháng quy định tại Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2.

         - Chi tiết Thông tư 32/2019/TT-BCT ngày 21/11/2019 của Bộ Công Thương xem tại đây.

         - Chi tiết QCVN 01:2019/BCT xem tại đây.

 

Nguồn:Trần Thu