Tham gia dự thảo Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh (lần 2)


2020-03-12 - Thực hiện Kế hoạch số 74⁄KH-UBND ngày 14⁄01⁄2020 của UBND tỉnh Lai Châu về thực hiện Chương trình hành động số 26-CTr⁄TU ngày 26⁄4⁄2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 30-CT⁄TW ngày 22⁄01⁄2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, trong đó giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa các ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (gọi tắt là Quy chế).

Ngày 25/02/2020, Sở Công Thương đã có Công văn số 241/SCT-QLTM gửi Quý cơ quan tham gia ý kiến đối với dự thảo Quy chế và đã nhận được nhiều ý kiến tham gia có chất lượng của Quý cơ quan. Sau khi tiếp thu các ý kiến tham gia,  Sở Công Thương đã điều chỉnh, bổ sung dự thảo Quy chế.

Để hoàn thiện dự thảo Quy chế trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt, Sở Công Thương đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến đối với dự thảo Quy chế (lần 2). Văn bản tham gia ý kiến của Quý cơ quan, đơn vị gửi về Sở Công Thương trước ngày 20/3/2020 theo địa chỉ: Tầng 6, Nhà E, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu, Fax: 0213.3798827, thư điện tử: pqltm.soct@laichau.gov.vn.

Dự thảo Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Lai Châu tải về tại đây.

Nguồn:Phòng QLTM