Đăng ký tham dự chương trình: Hào khí Thăng Long - Doanh nhân hội tụ và Diễn đàn xây dựng văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân trong thời đại 4.0 và hội nhập quốc tế


2020-03-12 - Sở Công Thương nhận được Công văn số 86⁄CV-TTVHDN ngày 28⁄02⁄2020 của Trung tâm văn hóa doanh nhân - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc giới thiệu, đề cử các doanh nghiệp, doanh nhân tham dự chương trình: Hào khí Thăng Long - Doanh nhân hội tụ và Diễn đàn xây dựng văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân trong thời đại 4.0 và hội nhập quốc tế.

Ngày 11/3/2020, Sở Công Thương ban hành văn bản số 339/SCT-QLCN  đề nghị các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh căn cứ tiêu chí và lập hồ sơ theo quy định tại Công văn số 86/CV-TTVHDN ngày 28/02/2020 của Trung tâm văn hóa doanh nhân - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Các doanh nghiệp, doanh nhân đăng ký tham dự chương trình “Hào khí Thăng Long - Doanh nhân hội tụ và Diễn đàn xây dựng văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân trong thời đại 4.0 và hội nhập quốc tế” gửi hồ sơ về Sở Công Thương, tỉnh Lai Châu trước ngày 25/3/2020 để tổng hợp. Thông tin chi tiết liên hệ Phòng Quản lý công nghiệp, điện thoại: 0213.3798824.

Sở Công Thương thông báo đến các doanh nghiệp, doanh nhân biết và thực hiện.

Chi tiết văn bản số 86/CV-TTVHDN ngày 28/02/2020 và các tài liệu kèm theo xem tại đây.

 

Nguồn:Trần Thu