Đại hội Chi bộ Khuyến công lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020-2022


2020-03-01 - Thực hiện Chỉ thị số 35-CT⁄TW ngày 30⁄5⁄2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Kế hoạch số 205-KH⁄ĐU ngày 01⁄8⁄2019 của Đảng ủy Sở Công Thương về việc tổ chức Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương nhiệm kỳ 2020-2025. Chiều ngày 29⁄02⁄2020, Chi bộ Khuyến công tổ chức đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đồng chí Lê Xuân Tiến - Phó Bí thư Đảng ủy Sở - Phó Giám đốc Sở dự và chỉ đạo Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ Khuyến công đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, phát huy được vai trò lãnh đạo trên các mặt giáo dục chính trị tư tưởng; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên củng cố kiện toàn ổn định tổ chức của Chi bộ; công tác phát triển Đảng, công tác đảng viên và phong trào thi đua được đẩy mạnh thực hiện, nhiều tập thể cá nhân tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được các cấp khen thưởng; nội bộ đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tuy nhiên, hoạt động của Chi bộ Khuyến công nhiệm kỳ qua còn một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền, quán triệt nội dung một số văn bản của Đảng ủy cấp trên chưa phong phú, chưa hấp dẫn người nghe.

Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ khuyến công xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phấn đấu, đó là: xây dựng Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, đoàn thể vững mạnh về mọi mặt; Triển khai cho 100% cán bộ, đảng viên, viên chức được quán triệt học tập đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chính sách pháp luật của Nhà nước. 100% cán bộ, đảng viên, viên chức thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" ; hàng năm Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; hàng năm có 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; Phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp từ 01 đảng viên mới; 100% gia đình cán bộ, đảng viên, viên chức đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá hàng năm; 100% CBĐVVC chấp hành nghiêm chính sách pháp luật của Nhà nước, an toàn giao thông, không vi phạm tệ nạn xã hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đồng chí Lê Xuân Tiến - Phó Bí thư Đảng ủy Sở đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Chi bộ Khuyến công trong nhiệm kỳ qua, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Chi bộ Khuyến công cần tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự suy thoái”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05-CT-TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cụ thể hóa các mục tiêu Nghị quyết thành các chương trình hành động; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành.

Tại Đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội; bầu cấp ủy Chi bộ Khuyến công nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 03 đồng chí; đồng chí Nguyễn Thị Hương giữ chức vụ Bí thư Chi bộ; đồng chí Vũ Văn Kiên giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ.

 

Nguồn:Trung tâm Khuyến công