Hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT⁄TW ngày 15⁄5⁄2016 của Bộ Chính trị và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật quý I⁄2020.


2020-02-25 - Căn cứ Kế hoạch số 236-KH⁄ĐU ngày 03⁄02⁄2020 của Đảng ủy Sở Công Thương về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT⁄TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 197⁄KH-SCT ngày 19⁄02⁄2020 của Sở Công Thương về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT⁄TW của Bộ Chính trị; Chương trình số 226⁄KH-SCT ngày 24⁄02⁄2020 của Sở Công Thương về tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật quý I năm 2020. Ngày 25⁄02⁄2020, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị triển khai, học tập quán triệt Chỉ thị số 05-CT⁄TW ngày 15⁄5⁄2016 của Bộ Chính trị đồng thời tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật quý I cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở.

Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở được nghe đồng chí Lê Xuân Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở giới thiệu, phổ biến các nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2020 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với các nội dung chủ yếu: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và bài học lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc; Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực, nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bài học lịch sử của cách mạng Việt Nam về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cũng tại hội nghị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007; Luật phòng khám chữa bệnh năm 2009; Luật Dược năm 2016, pháp luật về bảo vệ môi trường, pháp luật về an toàn thực phẩm; Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia năm 2019, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 16/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật Giao thông đường bộ năm 2008; Cẩm nang cung cấp thông tin về chủ quyền và tuyên truyền phát triển bền vững "Biển, đảo Việt Nam"…

Sau khi được học tập, quán triệt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động sẽ viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2020 gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành Công thương năm 2020.

 

Nguồn:Trần Thu