Triển khai một số nội dung đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh


2020-02-18 - Để đảm bảo an toàn hồ, đập các công trình thủy điện đã hoàn thành xây dựng, đưa vào phát điện trên địa bàn tỉnh, ngày 13⁄02⁄2020, Sở Công Thương ban hành văn bản số 170⁄SCT-QLNL yêu cầu các Doanh nghiệp là chủ đầu tư các công trình thủy điện thực hiện một số nội dung sau:

- Tiếp tục triển khai thực hiện công tác quản lý an toàn hồ đập theo nội dung Công văn số 1250/SCT-QLNL ngày 01/11/2019 của Sở Công Thương về triển khai thực hiện quy định quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

- Thường xuyên rà soát quy trình vận hành hồ chứa đã được cấp thẩm quyền phê duyệt và lập trình phê duyệt điều chỉnh nếu có hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện.

- Triển khai xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập theo quy định tại Điều 27, Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

- Kiểm tra, rà soát, kịp thời phát hiện và xử lý các nguy cơ mất an toàn đập, hồ chứa./.

 

Nguồn:Phòng QLNL