Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2013 ước đạt 1.192.211 triệu đồng


2013-12-16 - Sản xuất công nghiệp năm 2013 tiếp tục tăng trưởng cao so với năm 2012 do các sản phẩm chính của ngành đều có mức tăng khá và nhà máy thủy điện Bản Chát đi vào hoạt động góp phần thúc đẩy giá trị sản xuất công nghiệp tăng mạnh. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) năm 2013 ước đạt 1.192.211 triệu đồng, đạt 112,17% kế hoạch năm, tăng 2,4 lần so với thực hiện năm 2012

Phân theo loại hình kinh tế: Kinh tế Nhà nước ước đạt 745.411 triệu đồng, đạt 116,4% kế hoạch năm, tăng 9,4 lần so với thực hiện năm 2012; kinh tế ngoài Nhà nước ước đạt 444.933 triệu đồng, đạt 105,87% kế hoạch năm, tăng 7,5% so với thực hiện năm 2012; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 1.868 triệu đồng, đạt 85,75% kế hoạch năm, giảm 14,25% so với thực hiện năm 2012.

Phân theo ngành công nghiệp: Công nghiệp khai thác ước đạt 47.894 triệu đồng, đạt 77,19% kế hoạch năm, giảm 4,88% so với thực hiện năm 2012; công nghiệp chế biến ước đạt 341.633 triệu đồng, đạt 99,96% kế hoạch năm, tăng 1,18% so với thực hiện năm 2012; công nghiệp điện ước đạt 758.249 triệu đồng, đạt 123,38% kế hoạch năm, tăng 11,3 lần so với thực hiện năm 2012; cung cấp nước và thu gom rác thải ước đạt 44.435 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch năm, tăng 9,28% so với thực hiện năm 2012.

 Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu ước đạt so với kế hoạch năm 2013: Chè khô chế biến 3.810 tấn, đạt 100%; đá đen 270.000 viên, đạt 85,71%; đá xây dựng 535.215 m3, đạt 100%; điện phát ra 760 triệu kwh, đạt 123,38%; gạch xây dựng 73,815 triệu viên, đạt 100%; nước máy sản xuất 3,65 triệu m3, đạt 92,41%; quặng các loại 300 tấn, đạt 7,5%; xi măng 4.000 tấn, đạt 40%.

Tính đến hết năm 2013, số xã có điện lưới Quốc gia ước đạt 95/108 xã, đạt 100% kế hoạch năm, tăng 7,95% so với thực hiện năm 2012; tỷ lệ số hộ được sử dụng điện lưới Quốc gia đạt 74,02%. 

Nguồn:Nguyễn Luyến