Tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp nCoV.


2020-02-02 - Ngày 28⁄01⁄2020, UBND tỉnh ban hành văn bản số 141⁄UBND-VX về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp nCoV.

Nguồn:Trần Thu