Đại hội Chi bộ Văn phòng 2 lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020 - 2022


2020-01-17 - Thực hiện Kế hoạch số 205-KH⁄ĐU ngày 01⁄8⁄2019 của Đảng ủy Sở Công Thương về việc tổ chức Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương nhiệm kỳ 2020-2025; Chi bộ Văn phòng 2 được lựa chọn tổ chức đại hội điểm. Ngày 16⁄01⁄2020, Chi bộ Văn phòng 2 tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đồng chí Nguyễn Sỹ Chín - Bí thư Đảng ủy Sở - Giám đốc Sở dự và chỉ đạo Đại hội.

Chi bộ Văn phòng Sở 2 được chia tách, thành lập theo Quyết định số 118-QĐ/ĐU, ngày 19/02/2019 của Đảng ủy Sở Công Thương trên cơ sở chia tách từ Chi bộ Văn phòng Sở thuộc Đảng ủy Sở Công Thương. Trong nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ Văn phòng Sở 2 đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Sau khi chia tách, thành lập, Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, phát huy được vai trò lãnh đạo trên các mặt giáo dục chính trị tư tưởng - đặc biệt là thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên củng cố kiện toàn ổn định tổ chức của Chi bộ; công tác phát triển Đảng, công tác đảng viên và phong trào thi đua của các đoàn thể được đẩy mạnh, nhiều tập thể cá nhân tiêu biểu hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ được các cấp khen thưởng; nội bộ đoàn kết thống nhất, lãnh đạo tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ cơ sở.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Chi bộ Văn phòng Sở 2 nhiệm kỳ qua còn một số hạn chế như: Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề nội dung chưa phong phú, chưa có chuyên đề chuyên sâu gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ.

Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ Văn phòng 2 xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phấn đấu, đó là: xây dựng Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, đoàn thể vững mạnh về mọi mặt; Triển khai cho 100% cán bộ, đảng viên, công chức được quán triệt học tập đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến nhiệm vụ công tác của ngành; 100% cán bộ, đảng viên, công chức thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; hàng năm có 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và có trên 10% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp từ 01 đảng viên mới trở lên; xây dựng Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh hàng năm; Chi bộ lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, hàng năm có trên 70% tập thể và 90% cá nhân trở lên đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có 95% đảng viên trở lên đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 100% gia đình cán bộ, đảng viên, công chức đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá hàng năm; 100% CBĐVCC chấp hành nghiêm chính sách pháp luật của Nhà nước, không vi phạm tệ nạn xã hội, an toàn giao thông.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đồng chí Nguyễn Sỹ Chín - Bí thư Đảng ủy Sở đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Chi bộ Văn phòng 2 trong nhiệm kỳ qua, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Chi bộ Văn phòng 2 cần tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự suy thoái”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05-CT-TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cụ thể hóa các mục tiêu Nghị quyết thành các chương trình hành động; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị của ngành.

Tại Đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội; bầu cấp ủy Chi bộ Văn phòng Sở 2 nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 03 đồng chí; đồng chí Nguyễn Trọng Thức giữ chức vụ Bí thư Chi bộ; đồng chí Trần Quang Kháng giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ.

Ảnh: Các đ/c đại biểu tặng hoa chúc mừng Đại hội Chi bộ Văn phòng Sở 2 nhiệm kỳ 2020 - 2022

 

Nguồn:Trần Thu