Lai Châu: Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 11 ước đạt 76.833 triệu đồng


2013-11-28 - Hoạt động sản xuất công nghiệp tháng 11⁄2013 tiếp tục tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2012 do nhà máy thủy điện Bản Chát bắt đầu phát điện vào tháng 3⁄2013. Tuy nhiên, do vào mùa khô các thủy điện tập trung tích nước vào hồ chứa nên sản lượng điện phát ra giảm mạnh và cây chè ở cuối vụ làm giảm năng suất thu hoạch dẫn đến giá trị sản xuất công nghiệp tháng 11⁄2013 giảm so với tháng 10⁄2013. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước đạt 76.833 triệu đồng, giảm 4,66% so với tháng 10⁄2013, tăng 86,96% so với cùng kỳ năm 2012.

Phân theo loại hình kinh tế: Kinh tế Nhà nước ước đạt 22.754 triệu đồng, giảm 43,56% so với tháng 10/2013, tăng 4,9 lần so với cùng kỳ năm 2012; kinh tế ngoài Nhà nước ước đạt 53.871 triệu đồng, tăng 34,4% so với tháng 10/2013, tăng 47,6% so với cùng kỳ năm 2012; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 208 triệu đồng, tăng 11,2% so với tháng 10/2013, tăng 5,2 lần so với cùng kỳ năm 2012.

Phân theo ngành công nghiệp: Công nghiệp khai thác ước đạt 5.194 triệu đồng, tăng 4,2% so với tháng 10/2013, tăng 6,35% so với cùng kỳ năm 2012; công nghiệp chế biến ước đạt 49.035 triệu đồng, tăng 45,59% so với tháng 10/2013, tăng 80% so với cùng kỳ năm 2012; công nghiệp điện ước đạt 20.453 triệu đồng, giảm 48,58% so với tháng 10/2013, tăng 2,9 lần so với cùng kỳ năm 2012; cung cấp nước và thu gom rác thải ước đạt 2.151 triệu đồng, tăng 0,1% so với tháng 10/2013, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2012.

 Các sản phẩm sản xuất chủ yếu ước đạt: Chè các loại 400 tấn, giảm 2,44% so với tháng 10/2013; đá đen 30.000 viên, tăng 11,1% so với tháng 10/2013; điện phát ra 20,5 triệu kwh, giảm 45,58% so với tháng 10/2013; gạch đất nung 2.828 nghìn viên, tăng 2,09 so với tháng 10/2013; nước máy sản xuất 310.000 m3, tăng 0,65% so với tháng 10/2013; xi măng 1.400 tấn, tăng 75% so với tháng 10/2013; đá xây dựng 52.883 m3, tăng 4,4% so với tháng 10/2013.

Tính đến hết tháng 11/2013 trên địa bàn tỉnh số xã có điện lưới Quốc gia là 95/108 xã, đạt tỷ lệ 87,9%; số hộ có điện lưới Quốc gia là 56.138/81.082 hộ, đạt tỷ lệ 69%.

Nguồn:Nguyễn Luyến