Lai Châu: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 11 ước đạt 280 tỷ đồng


2013-11-28 - Giá cả hàng hóa trong tháng 11 có xu hướng tăng so với tháng 10, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11⁄2013 tăng 0,37% so với tháng 10⁄2013, tăng 2,85% so với tháng 12⁄2012 và tăng 3,02% so với cùng kỳ năm trước.

          Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 11 ước đạt 280 tỷ đồng, tăng  7,69% so với tháng 10 và tăng 26,13% so với cùng kỳ năm trước, trong đó:

          Phân theo loại hình kinh tế: Kinh tế nhà nước ước đạt 66 tỷ đồng, tăng 1,54% so với tháng trước và tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế tập thể ước đạt 3 tỷ đồng, bằng 100% so với tháng trước và bằng 100% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế cá thể ước đạt 116 tỷ đồng, tăng 8,41% so với tháng trước và tăng 33,33% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế tư nhân ước đạt 95 tỷ đồng, tăng 11,76% so với tháng trước và tăng 33,8% so với cùng kỳ năm trước.

          Phân theo ngành kinh tế: Doanh thu thương nghiệp ước đạt 253 tỷ đồng,   tăng 7,66% so với tháng trước và tăng 26,5% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu khách sạn, nhà hàng ước đạt 16 tỷ đồng, tăng 6,67% so với tháng trước và tăng 23,08% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ ước đạt 11 tỷ đồng,  tăng 10% so với tháng trước và tăng 22,22% so với cùng kỳ năm trước.

          Các mặt hàng thiết yếu cung ứng trên địa bàn tỉnh tháng 11 ước đạt: Xăng dầu các loại 3.400 tấn (trong đó dầu hỏa 5 tấn); muối i ốt và sản phẩm từ muối 185 tấn; giống nông nghiệp 100 tấn; vật tư nông nghiệp 970 tấn; hàng nông sản 2.240 tấn; thuốc chữa bệnh, vật tư y tế 2.680 triệu đồng; giấy vở học sinh 23 tấn.

Nguồn:Trần Mến