Triển khai thực hiện quy định quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện


2019-11-05 - Để thực hiện có hiệu quả Thông tư số 09⁄2019⁄TT-BCT ngày 08⁄7⁄2019 của Bộ Công Thương nhằm đảm bảo an toàn cho đập, hồ chứa và vùng hạ du đập thủy điện trong quá trình thi công, vận hành. Chủ đầu tư các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh cần triển khai thực hiện một số nội dung:

Đối với các chủ đầu tư công trình đang thi công: Xây dựng phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công xây dựng đập, trình cơ quan thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, phê duyệt như sau: Đối với đập, hồ chứa và vùng hạ du thuộc địa bàn 01 xã, trình UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, phê duyệt; Đối với đập, hồ chứa và vùng hạ du thuộc địa bàn 02 xã trên một huyện trở lên, trình UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, phê duyệt; Đối với đập, hồ chứa và vùng hạ du thuộc địa bàn 02 huyện trở lên, trình UBND tỉnh phê duyệt, Sở Công Thương là cơ quan tiếp nhận hồ sơ, thẩm định phương án. Thực hiện công tác kiểm tra, nghiệm thu đập, hồ chứa nước trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Đối với các chủ đầu tư có công trình thủy điện chuẩn bị hoàn thành công tác xây dựng và công trình đã đưa vào vận hành: Lập, phê duyệt và thực hiện phương án ứng phó thiên tai theo nội dung quy định tại Phụ lục số I, Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 08/7/2019 của Bộ Công Thương và Điều 22, Luật Phòng chống thiên tai năm 2013. Lập phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp trình cơ quan thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, phê duyệt như sau: Đối với đập, hồ chứa và vùng hạ du thuộc địa bàn 01 xã, trình UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, phê duyệt; Đối với đập, hồ chứa và vùng hạ du thuộc địa bàn 02 xã trên một huyện trở lên, trình UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, phê duyệt; Đối với đập, hồ chứa và vùng hạ du thuộc địa bàn 02 huyện trở lên, trình UBND tỉnh phê duyệt, Sở Công Thương là cơ quan tiếp nhận hồ sơ, thẩm định phương án.

Rà soát lập, điều chỉnh, bổ sung phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước trình Bộ Công Thương phê duyệt đối với công trình thủy điện quan trọng Quốc gia; trình UBND tỉnh phê duyệt đối với các đập, hồ chứa còn lại (trừ các đập, hồ chứa nhỏ). Lắp đặt hệ thống giám sát, vận hành theo quy định tại Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT ngày 07/11/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thống nhất với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, UBND huyện nơi xây dựng công trình lắp đặt hệ thống cảnh báo vận hành phát điện, vận hành xả lũ; vị trí lắp đặt cột thủy trí hoặc trang thiết bị có tính năng tương tự cột thủy trí. Xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập đối với vùng hạ du bị ảnh hưởng bởi 01 công trình thủy điện. Đối với bậc thang thủy điện thì vùng hạ du được xác định là vùng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi 01 dự án thủy điện liền kề về phía thượng lưu. Báo cáo hiện trạng an toàn đập, hồ chứa thủy điện gửi Sở Công Thương trước ngày 15 tháng 4 hàng năm. Rà soát nội dung quy trình vận hành hồ và kiến nghị thẩm định, phê duyệt lại nếu có những hạn chế, bất cập hoặc không còn phù hợp với thực tế vận hành. Lập báo cáo đánh giá an toàn đập, hồ chứa gửi Cục Kỹ thuật và an toàn môi trường công nghiệp trước ngày 31 tháng 3 hàng năm. Rà soát hồ sơ, hiện trạng đập, hồ chứa để lập cơ sở dữ liệu về đập, hồ chứa gửi Sở Công Thương.

 

 

Nguồn:Phòng QLNL