Lai Châu: Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 10 ước đạt 116.374 triệu đồng


2013-11-01 - Hoạt động sản xuất công nghiệp tháng 10⁄2013 tiếp tục tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2012 do nhà máy thủy điện Bản Chát bắt đầu phát điện vào tháng 3⁄2013. Tuy nhiên, do vào mùa khô các thủy điện tập trung tích nước vào hồ chứa nên sản lượng điện phát ra giảm mạnh và cây chè ở cuối vụ làm giảm năng suất thu hoạch dẫn đến giá trị sản xuất công nghiệp tháng 10⁄2013 giảm so với tháng 9⁄2013. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước đạt 116.374 triệu đồng, giảm 12,8% so với tháng 9⁄2013, tăng 2,26 lần so với cùng kỳ năm 2012.

Phân theo loại hình kinh tế: Kinh tế Nhà nước ước đạt 39.513 triệu đồng, giảm 42,7% so với tháng 9/2013, tăng 6,13 lần so với cùng kỳ năm trước; kinh tế ngoài Nhà nước ước đạt 76.654 triệu đồng, tăng 19,1% so với tháng 9/2013, tăng 70,6% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 207 triệu đồng, tăng 1,5% so với tháng 9/2013, tăng 6,17 lần so với cùng kỳ năm trước.

Phân theo ngành công nghiệp: Công nghiệp khai thác ước đạt 1.730 triệu đồng, tăng 25,4% so với tháng 9/2013, giảm 65,2% so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp chế biến ước đạt 72.407 triệu đồng, tăng 33,6% so với tháng 9/2013, tăng 83,9% so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp điện ước đạt 39.907 triệu đồng, giảm 47,4% so với tháng 9/2013, tăng 10,4 lần so với cùng kỳ năm trước; cung cấp nước và thu gom rác thải ước đạt 2.330 triệu đồng, tăng 11% so với tháng 9/2013, giảm 28,3% so với cùng kỳ năm trước.

 Các sản phẩm sản xuất chủ yếu ước đạt: Chè các loại 400 tấn, giảm 4,8% so với tháng 9/2013; đá đen 30 nghìn viên, tăng 1,69% so với tháng 9/2013; điện phát ra 40 triệu kwh, giảm 47,4% so với tháng 9/2013; gạch đất nung 2.746 nghìn viên, tăng 3,1% so với tháng 9/2013; nước máy sản xuất 275.000 m3, tăng 0,4% so với tháng 9/2013; xi măng 700 tấn; đá xây dựng 51.639 m3, tăng 8,7% so với tháng 9/2013.

Tính đến hết tháng 10/2013 trên địa bàn tỉnh số xã có điện lưới Quốc gia là 95/108 xã, đạt tỷ lệ 87,9%; số hộ có điện lưới Quốc gia là 56.138/81.082 hộ, đạt tỷ lệ 69%.

Nguồn:Nguyễn Luyến