Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với trạm biến áp phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò


2019-09-04 - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1880⁄UBND-KTN ngày 29⁄8⁄2019 về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với trạm biến áp phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò.

 

Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh văn bản tham gia ý kiến, Sở Công Thương đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ, Công ty Điện lực Lai Châu tham gia ý kiến vào nội dung dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với trạm biến áp phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò. Ý kiến tham gia bằng văn bản đề nghị gửi về Sở Công Thương trước ngày 11/9/2019 để Sở Công Thương tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh./.

      Tải về: Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với trạm biến áp phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò. 

                                                  

Nguồn:Phòng QLNL