Lai Châu: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 10 ước đạt 263 tỷ đồng


2013-11-01 - Giá cả hàng hóa trong tháng 10 tăng nhẹ so với tháng 9, chỉ số giá tiêu dùng tháng 10⁄2013 tăng 0,27% so với tháng 9⁄2013, tăng 2,47% so với tháng 12⁄2012 và tăng 3,28% so với cùng kỳ năm trước.

          Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 10 ước đạt 263 tỷ đồng, tăng  8,68% so với tháng 9 và tăng 17,62% so với cùng kỳ năm trước, trong đó:

          Phân theo loại hình kinh tế: Kinh tế nhà nước ước đạt 64 tỷ đồng, tăng 1,59% so với tháng trước và tăng 6,67% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế tập thể ước đạt 3 tỷ đồng, bằng 100% so với tháng trước và giảm 16,67% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế cá thể ước đạt 107 tỷ đồng, tăng 7% so với tháng trước và tăng 18,89% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế tư nhân ước đạt 89 tỷ đồng, tăng 17,11% so với tháng trước và tăng 27,14% so với cùng kỳ năm trước.

          Phân theo ngành kinh tế: Doanh thu thương nghiệp ước đạt 238 tỷ đồng,   tăng 9,17% so với tháng trước và tăng 19,24% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu khách sạn, nhà hàng ước đạt 15 tỷ đồng, tăng 7,14% so với tháng trước và tăng 15,38% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ ước đạt 10 tỷ đồng,  bằng 100% so với tháng trước và giảm 9,09% so với cùng kỳ năm trước.

          Các mặt hàng thiết yếu cung ứng trên địa bàn tỉnh tháng 10 ước đạt: Xăng dầu các loại 3.350 tấn (trong đó dầu hỏa 4 tấn); muối i ốt và sản phẩm từ muối 175 tấn; giống nông nghiệp 90 tấn; vật tư nông nghiệp 920 tấn; hàng nông sản 2.210 tấn; thuốc chữa bệnh, vật tư y tế 2.670 triệu đồng; giấy vở học sinh 22 tấn.

 

Nguồn:Trần Mến